Gabinet Piaseczno, ul. Kościuszki 2 tel.: 22 756 99 15 | Lecznica Piaseczno ul. Pod Bateriami 7A tel.: 518 554 518

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25/05/2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Maciej Wojtczak,  z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Kościuszki 2, informuje, że jego klientom- posiadaczom zwierząt, będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25/05/2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez Gabinet:

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Maciej Wojtczak, z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Kościuszki 2, posługujący się nadanym numerem NIP 1230345186, zwany dalej Gabinetem.

2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych jest lek. wet. Maciej Wojtczak, można się z nim skontaktować poprzez email: gabinet@piaseczno-vet.pl.

3. Posiadacz zwierzęcia podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Gabinet w celu dopełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej zgodnie z art. 28 Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dn 18/12/2003 r.(Dz. U. z dn 27/01/2004 r.), ustawą z dn 11/03/2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 53, ust. 2) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn 29/09/2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. nr 224, poz. 1347). Zgodnie z prawem dokumentacja lekarsko- weterynaryjna powinna być przechowywana przez okres trzech lat. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admninistratorze. Pozyskane dane osobowe mogą być także wykorzystane dla wypełnienia zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości. Dane osobowe mogą też być używane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Gabinetu polegającego na ewentualnym ustaleniu bądź dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

4. Dane osobowe pozyskane przez Gabinet mogą być przekazywane dalej odbiorcom takim, jak laboratoria diagnostyczne, bazy danych zwierząt czipowanych, firmy pocztowe i kurierskie, banki w zakresie realizacji płatności, kancelaria księgowa i prawna, baza danych paszportów dla zwierząt, jednostki nadrzędne organów kontroli lekarsko- weterynaryjnej i farmaceutycznej oraz organy uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, straż miejska, prokuratura, sąd), Urząd Miasta i Gm. Piaseczno w przypadku uczestnictwa posiadacza zwierzęcia w akcjach sterylizacji i czipowania zwierząt finansowanych przez ww Urząd.

5. Klient ma prawo do wglądu, sprostowania, przeniesienia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia na swoje wyraźne życzenie po okresie ustawowego trzyletniego obowiązku przechowywania ich przez Gabinet.

6. Kategorie danych osobowych niezbędne do świadczenia usługi przez Gabinet to: imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia, jego adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, w przypadku wystawiania faktur vat numer NIP, w przypadku uczestnictwa w akcjach sterylizacji i czipowania finansowanych przez Urząd Miasta i Gm. Piaseczno numer PESEL, w przypadku podpisywania zgody na zabieg w znieczuleniu ogólnym- seria i numer dowodu osobistego.

7. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone i niedostępne dla osób postronnych zgodnie z art. 32 RODO. Gabinet zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych. Będą one dostępne na podstawie upoważnienia tylko osobom obsługującym Gabinet (lekarze weterynarii, asystenci lekarzy weterynarii) jedynie w celu świadczenia usługi lekarsko- weterynaryjnej.

8. W przypadku stwierzdzenia naruszenia ochrony danych osobowych admnistrator zgłosi naruszenie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2, w termine 72 godzin od wykrycia naruszenia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usługi lekarsko-weterynaryjnej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi przez Gabinet.